Home » Speerpunten » Wonen en werken

Wonen, werken en recreëren in Den Helder.


Rust en ruimte, omgeven door een unieke kustlijn, prachtige duinen en brede stranden. Een passende omschrijving voor onze geliefde gemeente die volop in beweging is. Den Helder is een mooie stad om in te werken, wonen en recreëren. Wat de SENIORENPARTIJ betreft, willen wij Den Helder de komende jaren verder opwaarderen.

Wij maken ons sterk voor een samenleving, die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, veiligheid, burgerparticipatie, onderlinge betrokkenheid, vergroening, schoonheid en leefbaarheid. Dat zijn de bouwstenen van onze visie op wonen, werken en recreëren.


De SENIORENPARTIJ wil dan ook:

 • Dat woningbouw op de lokale behoefte wordt afgestemd waarbij een kwalitatieve woon en leefomgeving met wensen van bewoners in oogschouw wordt genomen.

 • De mogelijkheid voor aanleunwoningen bevorderen zodat ouderen in hun directe omgeving kunnen worden verzorgd.

 • Levensloopbestendig bouwen en de zelfredzaamheid onder oudere bevorderen en daarbij rekening houden met wensen van ouderen.

 • Een regelvrije bijstand / basisinkomen i.v.m. leeftijdsdiscriminatie van 50+ en 60+ realiseren

 • Meer pleinen en speelplaatsen realiseren.

 • Uitsluitend duurzame gebouwen met oog voor energiebesparing en groen.

 • Leegstand in gebouwen tegengaan.

 • Werkgelegenheid voor starters te bevorderen door het opzetten van een adviesplatform en een gemeentelijk startersfonds.

 • Een eenvoudige vorm van functiewijziging van gebouwen zodat sneller kan worden ingespeeld op startende ondernemers.

 • Verder historiserend bouwen en bestaande historisch erfgoed behouden.

 • Recreatie een stevige impuls geven zonder de kwaliteit van rust en ruimte geweld aan te doen.